Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sleep Academy Oy
Y-tunnus 3324060-9
Tuurinkuja 5 A, 02250 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jenni Tuomilehto
Info ( at ) leposeelguide.com

3. Rekisterin nimi
Yrityksen markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään Sleep Academy Oy:n asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Sleep Academy Oy:n ja asiakkaiden välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Asiakas ei voi ottaa yhteyttä Sleep Academy Oy:n verkkosivuston kautta, ilman henkilötietojen antamista.

Henkilötietoja kerätään myös markkinointia varten.

Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Asiakkaiden perustiedot, kuten:
etu- ja sukunimi
lähiosoite
postitoimipaikka
maa
sähköpostiosoite
puhelinnumero
rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.
Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:
asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)
rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden em. väliaikaisiin rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Rekisteröityjen henkilötietoja Sleep Academy Oy:n lukuun käsittelee:

  • Klaviyo Inc.
  • Facebook Inc.
  • Google LLC.
  • LinkedIn Corporation
  • Microsoft Corporation

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkokauppaa ylläpitää wordpress, joka tarjoaa Sleep Academy Oy:lle verkossa toimivan sähköisen kaupankäyntialustan, minkä avulla Sleep Academy Oy voi myydä tuotteita ja palveluita. Tiedot säilytetään palomuurisuojatuilla palvelimilla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

LepoSleepguide – ainutlaatuisesti Sinun parhaaksesi

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ensimmäisenä tärkeitä uutisia ja päivityksiä.